Holssi Finland Oy - 3D YRITYSPALVELUT

Takymetri

 

Laserkeilain

TAUSTATIETOA

3D -mittaukseen liittyvä valmistusprosessi on pääpiirteissään kolmivaiheinen:

 1. Mittaus. Olemassa olevien rakenteiden /sijoituskohdan mittaus lähtöaineistoksi
 2. Mallinnus. Lähtöaineiston jalostus / uusien rakenteiden mallinnus
 3. Merkintä. Uusien rakenteiden merkintä olemassaoleviin rakenteisiin (mm. asennus)

Linkit sivulla alas

MITTAUS - MITTAUKSEN PERIAATE

Takymetri ja laserkeilain (3D -laserskanneri) ovat mittalaitepari, jotka ovat perustoimintaperiaatteiltaan samanlaisia, mutta käytettävyydeltään niin erilaisia, että ne täydentävät toisiaan.

Kosketukseton mittaus

 • Kosketukseton mittaus lasersäteellä - laite kiinnitetään kolmijalkaan

Mittaus - kolme mittausta

 • Kohteen etäisyys mittalaitteesta
 • Kaksi kulmaa

Mittauksen tulos

 • Mittauksen jälkeen tarkka tieto mitatun pisteen 3D -sijainnista (XYZ -koordinaatisto)

Takymetri

Laite on tehty yksittäisten pisteiden mittaukseen:

 

 • Tyypillisessä käytössä käyttäjä osoittaa laserpisteen mitattavaan kohtaan ja mittaa sen koordinaatit

 

 • Laitteessa on edistykselliset toiminnot työmaalla tehtäviin mittauksiin, kuten etäisyyslaskentaan, paikkojen merkintään sekä pisteiden ja koron siirtoon

 

 • Mittadata on mahdollista siirtää tietokoneelle

Takymetri - esimerkki

 • Erään porrasaukon mittauksen pisteet (havainnollistamiseksi viivoja ja lattiapinta)

Laserkeilain

Laite on tehty erittäin nopeaan skannaukseen:

 

 • Yhden mittauksen jälkeen mittapää siirtyy ja mittaa uuden pisteen

 

 • Tyypillinen mittausnopeus satoja tuhansia pisteitä sekunnissa

Laserkeilaus - esimerkki

 • Erään porrasaukon mittauksen pisteitä; kuvassa purettavan portaan kaidepinna

TAUSTATIETOA - MITTALAITTEEN SIIRTO

3D -lasermittalaite mittaa kohteesta vain sen sivun, jonka laite näkee. Jos kohde halutaan mitata kokonaan, mittalaitetta siirretään - ja lopulta tulokset yhdistetään.

Myös mittalaitteen siirto on perusperiaatteeltaan samanlainen takymetrissa ja laserkeilaimessa.

Alla on esimerkkinä laserkeilausaineisto:

Mittauksen tulos

 • Katsottuna skannerista

Mittauksen tulos

 • Katsottuna ylhäältä - vain auton keilaimen puoleinen kylki mitattu

Uusi mittaus

 • Pistepilvien yhdistämisessä käytetään kohdistusmerkkejä, kuvassa tynnyri

Yhdistetty pistepilvi

 • Mittausta ja pistepilvien yhdistämistä jatketaan, kunnes kohde on mitattu

Alla on toinen pistepilvien yhdistämisessä usein käytettävä kohdistusmerkki:

Kohdistusruudukko

 

Jos laserkeilattava alue on laaja, pistepilvien yhdistämisessä käytetään apuna takymetrimittauksia.

MALLINNUS - MITTADATAN KÄYTTÖ

Takymetri ja laserkeilain tuottavat samanlaista mittadataa: mitattuja pisteitä XYZ -koordinaatistossa.

 

 • Takymetri. Yhdessä pistepilvessä on tavallisesti muutamia kymmeniä tai satoja mittapisteitä

 

 • Laserkeilain. Yhdessä pistepilvessä on tavallisesti kymmeniä miljoonia mittapisteitä

 

Kolme tavallisinta mittadatan käyttöä ovat:

 

 • Tarkemittaus. Mittaus suoraan pisteistä.

 

 • Mallinnus. Mitattua pistepilveä käytetään apuna kohteen mallintamisessa; tuloksena mittatarkka 3D -malli kohteesta.

 

 • Vertailumallit. Pistepilvi tai siitä tehty 3D -malli yhdistetään toiseen malliin, valmistuksen lähtöaineistoon tai tavoitetilaan.Tuloksena tieto tavoitetilan ja kohteen eroista, sovelluksena laadunvalvonta yms

ESIMERKKEJÄ - MITTADATAN KÄYTTÖ

Esimerkki - takymetri porrasmittauksessa

Siirto CAD -ohjelmaan

 • Kuvassa takymetripisteet
 • Tarkemittaukset suoraan pisteistä

Pintojen mallinnus

 • Pisteitä käytetään apuna pintojen / kohteiden mallintamisessa
 • Mallissa punaisella välipohjan tartuntakohta

Tuotesuunnittelu

 • Tuotesuunnittelu suoraan malliin
 • Mittatarkkuus, virheettömyys

Esimerkki - laserkeilaus maastomittauksessa

Skannattu pistepilvi

 • Pistepilvi katsottuna skannerista

Skannattu pistepilvi

 • Etäisyys- ja korkoeromittaukset suoraan pistepilvestä

Pintamalli

 • Maan pinta mallinnettu pistepilven perusteella
 • Pintamallin vienti arkkitehtien suunnitteluohjelmiin

Pintamalli on mahdollista muuttaa vertailumalliksi lisäämällä siihen toinen pinta, esimerkiksi tavoitetila maankaivun tai louhinnnan jälkeen

Vertailumalli

 • Maan kaivun/louhinnan määrälaskelmat
 • Painumamittaukset
 • Seurantamittaukset

Esimerkki - 3D skannaus asennusmittauksessa

 • Asennuskiilojen valmistus, korjaukset, vianetsintä

3D skannaus

 • Pistepilvi katsottuna skannerista

Vertailumalli

 • Mallinnetaan tavoitetila
 • Mitataan todellisuuden (pistepilven) ja tavoitteen (malli) erot

Esimerkki - lattiamittaukset

Skannattu pistepilvi

 • Pistepilvi katsottuna skannerista

Skannattu pistepilvi

 • Pistepilvi katsottuna lattiatasosta
 • Pisteiden välistä etäisyyttä (näytteenottoväliä) säädetään skannerin parametreilla

Vertailumalli

 • Mallinnetaan tavoitetila
 • Mitataan epätasaisuus (kuvassa), kaato, suoruus

Esimerkki - As Built malli

Skannattu pistepilvi

 • Pistepilvi katsottuna skannerista

Kantava runko

 • Pisteitä käytetään apuna mallinnuksessa

Kantava runko

 • Mallinnettu runko
 • As Built -malli mahdollista siirtää mm. tietomallinnusohjel-maan ja parametrisen mallinnuksen ohjelmiin lähtöaineistoksi

Esimerkki - 2D -pohjakuva 3D aineistosta

Skannattu pistepilvi

 • Kuvassa mitatun huoneen katto
 • Pohjan muoto skannatusta pistepilvestä

TAUSTATIETOA - MERKINTÄ

3D -valmistusprosessin viimeisessä vaiheessa - merkinnässä - mittausta käytetään toisin päin lähtöaineiston hankintaan nähden.

 

 • Mittausvaiheessa olemassa olevat rakenteet muunnetaan mittauksen ja mallintamisen keinoin 3D -malliksi. Mittausvaiheen mittalaitteita ovat takymetri ja laserkeilain.

 

 • Merkintävaiheessa 3D -mallissa olevat pisteet siirretään mittauksen keinoin olemassa oleviin rakenteisiin. Merkintävaiheen mittalaite on takymetri.

 

Merkintävaiheessa tavallisesti siirrettäviä tietoja ovat asennustiedot, kuten tartuntojen ja laiteasennuksen kiinnikkeiden paikat ja korot.

Linkit:

YHTEYDENOTTO

 • 0400 - 575 232 (Ismo Heikkilä, TkL)
 • ismo.heikkila@holssi.fi

YRITYKSEN OMA TUOTE

Holssi@2016